Skip links

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Firma Advantim Sp. z o.o. wdraża system informatyczny B2B dofinansowany w ramach
działania 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
zgodnie z umową o dofinansowanie UDA–POIG.08.02.00-14-325/13-00

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość